Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Religieuzen in Gijzenzele

Pater Gaston de Neve

Op zondag 10 juli 1955 hebben wij de plechtige eremis gehad van de heer Gaston De Neve,

nieuw gewijde priester Salesiaan geboortig van Gijzenzele en wiens ouders en broeder nog te Gijzenzele wonen.

Wij zijn hem met de meisjes onzer school en de kajotters gaan afhalen naar het ouderlijk huis.

Onder weg waren drie praalwagens en de huizen waren schoon versierd.

De kerk was effenaf prachtig. Na de mis hulde voor de pastorij in een prachtig zonnig weder.

1. Hulde van al de parochianen met afgifte van het geschenk : een projectieapparaat en 25 films (5400 frank)

2. Hulde van de kerkfabriek : een zakwekker (390 frank)

3. Hulde van het gemeentebestuur : een elektrisch scheerapparaat (1000 frank)

4. Eindelijk hulde van de kajotters : een rituale Romanum (320 frank)

 

 De eerste mis van pater Gaston De Neve Foto’s : verzameling Georgette Veekman

Aandenken aan de priesterwijding van pater Gaston De Neve (verzameling Dirk De Ganck)

Gijzenzeelse priester draagt zijn dankmis op.

 

Zondag kende Gijzenzele een onvergetelijke dag!  Bloemenkransen, vlaggen en praalbogen sierden de straten want de jonggewijde E. H. Gaston De Neve zou er zijn dankmis opdragen.

De nieuwe priester is een rasechte Gijzenzelenaar, geboren in 1926. Hij versleet zijn korte broeken in de gemeenteschool, waarna hij de humaniora volgde in Don Bosco te Sint-Denijs-Westrem. 

Vervolgens studeerde hij te Leuven in de Germaanse Filologie. 

Hij ontving de priesterwijding uit de handen van Mgr. Van Waeyenberge.

Door de mooi getooide straten trok de stoet naar de kerk, alwaar te 10.00 uur de dankmis werd opgedragen.

H. De Neve werd bijgestaan door EE. HH. Provenier, pastoor, De Bruyne en Van De Putte, Salezianen.

De gelegenheidspreek werd gehouden door E. H. Mortier.

Het kerkje was schier te klein voor de talrijke aanwezigen, onder wie wij de ganse gemeenteraad vermelden.

Groots huldebetoon

 

Na de mis zijn aan de pastorij bloemen en geschenken overhandigd nl. door de herder namens de parochie, door de gemeente, de kerkraad en de K.A.J.  E.H.  legde onder algemene ontroering een bloementuil op het geïmproviseerde monument der gesneuvelden.

Vervolgens ging het stoetsgewijze huiswaarts, alwaar een gezellig familiefeest plaatsvond.

 

Toekomstdromen

 

De nieuwe priester zal nog een paar dagen verlof nemen en daarna zich volledig wijden aan de jeugdwerken. Hij vertrekt volgende week naar Kortrijk, waar het V.P. hem zal worden toevertrouwd, alsook de Chiro.

E.H. De Neve hoopt verder als leraar in de Germaanse talen te kunnen optreden. Hij voegde er echter onmiddellijk aan toe dat hij elke beslissing zijner geestelijke overheid geestdriftig zal aanvaarden.

Bij dit kort onderhoud vroeg moeder De Neve ons langs Het Volk om alle geburen en parochianen oprecht te bedanken voor de medewerking welke ze verleenden aan pastoor en burgemeester voor het welslagen dezer heuglijke gebeurtenis.

Wij feliciteren van harte de jonge priester en zijn ouders en wensen hem een vruchtbaar apostolaat.

(dagblad Het Volk – 1955)

Pater Jan Moermans

Zondag 27 juni 1958 was de gemeente in feest bij de eerste mis opgedragen door pater Evodius Moerman, minderbroeder. Jan Moermans, zoon van de heer Honoré en mevr Gaby Nulens, werd geboren in 1932 en is tevens de oudste zoon van het gezin dat zestien kinderen telt. De familie Moermans vestigde zich op 1 juli 1957 te Gijzenzele; voorheen waren zij woonachtig te

 

 Sint-Truiden. Even voor 9.30 uur stapte te jonge priester langs de bevlagde huizen naar de kerk. Hij was aan het altaar bijgestaan door EH Provenier. Onder de aanwezigen bemerkten wij de burgemeester, de eerste schepen De Cuyper, gemeenteraadsleden, volksvertegenwoordiger De Paepe, secretaris De Cuyper, de NSB met vlag en COO.

Na het Te Deum en het Vaderlands lied, hield de pater een korte en passende dankrede, waarna hij allen zegende.

In de woning der sympathieke familie Moermans had een ontvangst plaats waarna men verder feestte in intieme familiekring.

Aandenken aan de priesterwijding van pater Gaston De Neve (verzameling Dirk De Ganck)